خانه » عاشقانه » هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.