خانه » عاشقانه » متصلست او معتدلست او

متصلست او معتدلست او

جان منست او هی مزنیدش

آن منست او هی مبریدش

آب منست او نان منست او

مثل ندارد باغ امیدش

باغ و جنانش آب روانش

سرخی سیبش سبزی بیدش

متصلست او معتدلست او

شمع دلست او پیش کشیدش

مولانا

شاعر :

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.