خانه » عاشقانه » خوشتر از دوران عشق ایام نیست
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.