خانه » عاشقانه » خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.