خانه » عاشقانه » چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.