خانه » عاشقانه (صفحه ی 3)

عاشقانه

دلی دارم و حسرت درناها

پـرِ پـرواز ندارم

امّا دلی دارم و حسرتِ دُرنـاها

و به هنگامی که مرغانِ مهاجر در دریاچه‌ی ماه‌تاب پارو می‌کشند،

خوشا رهــا کردن و رفتــن!

خوابی دیگــر به مُردابی دیگر!

اما دلي دارم و حسرت درنا ها....

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.