خانه » عاشقانه (صفحه ی 10)

عاشقانه

تشنه ی یک صحبت طولانی ام

خوب ترین حادثه می دانمت

خوب ترین حادثه می دانی ام ؟

حرف بزن ابر مرا باز کن

دیر زمانی است که بارانی ام

حرف بزن، حرف بزن سال هاست

تشنه ی یک صحبت طولانی ام

ها … به کجا می کشی ام خوب من ؟

ها … نکشانی به پشمانی ام …!!!

کجاست سمت حیات؟

کجاست سمت حیات؟

من از کدام طرف می رسم به یک هدهد؟

و گوش کن، که همین حرف در تمام سفر

همیشه پنجره ی خواب را بهم می زد.

چه چیز در همه ی راه زیر گوش تو می خواند؟

درست فکر کن

کجاست هسته ی پنهان این ترنم مرموز؟

چه چیز پلک تو را می فشرد،

چه وزن گرم دل انگیزی؟

کجاست سمت حیات

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.